Ajankohtaista

Tiedote: Lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa ei tule laskea

Lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa ei tule laskea.


Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut esitysluonnoksen lastensuojelulain ja varhaiskasvatuslain muuttamiseksi, jossa lastensuojelun jälkihuollon ikäraja laskettaisiin 25 vuodesta 23 ikävuoteen. Nuorisoasuntoliitto NAL ry ei kannata muutosta. Ikärajan laskemisen taustalla on säästösyyt. Nuorisoalan ammattilaiset eivät kuitenkaan usko muutoksen tuovan toivottuja säästöjä, vaan lisäävän nuorten pahoinvointia ja syrjäytymisriskiä.

Nuorten kohdalla ajankohtaisia huolenaiheita ovat mm. nuorisorikollisuuden kasvu, nuorten lisääntynyt pahoinvointi ja mielenterveysongelmien yleistyminen sekä alle 25-vuotiaiden huumekuolemat. Nämä ovat huolia, joihin nimenomaan jälkihuollon tuella voidaan vastata.

Jälkihuollon piirissä olevien nuorten riski syrjäytyä tai menehtyä on muita saman ikäryhmän nuoria korkeampi 25 ikävuoteen saakka. Jälkihuollon ikärajaa nostettiin vuonna 2020 21 vuodesta 25 vuoteen, koska tutkimusten mukaan moni nuori syrjäytyy jälkihuollon loppuessa ja esimerkiksi vain harvalla oli siihen mennessä ammattia. Jälkihuollon nykyisen ikärajan madaltaminen jättäisi monet nuoret heille elintärkeän tuen ulkopuolelle. 


NALin omistama yhteiskunnallinen yritys NAL Palvelut Oy tuottaa tuetun asumisen palveluita sekä ammatillista tukihenkilötoimintaa jälkihuoltoon oikeutetuille nuorille aikuisille. NAL Palveluiden ammattilaisten mukaan erityisesti vahvaa tukea tarvitseville jälkihuoltonuorille suunnattujen palveluiden tulee olla riittävän pitkäkestoisia, intensiivisiä ja yksilöllisiä, jotta niiden avulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä työttömyyden, rikollisuuden, sairauksien ehkäisemisen ja asumisen osalta. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat yhteiskunnalle aina korjaavia toimenpiteitä edullisempia. Ammattilaisten näkemysten perusteella ei voida sanoa nuorten aikuissosiaalityön pystyvän vastaamaan yhtä intensiivisesti nuorten aikuisten tuen tarpeisiin kuin erillisen jälkihuollon, joka on lastensuojelulain alaista toimintaa.

Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan laskemisen sijaan palvelujärjestelmää tulisi pyrkiä yksinkertaistamaan ja sujuvoittamaan niin, että jokainen jälkihuoltoon oikeutettu nuori saisi tarvitsemansa avun eikä jäisi tuen ulkopuolelle palvelujärjestelmän tämänhetkisen pirstaloituneisuuden vuoksi. Kaikkien jälkihuoltonuorten tuen tarpeet eivät ole yhtä suuria ja ikärajan laskemisen vaihtoehtona tulisikin miettiä sitä, voidaanko tuen tarvetta esimerkiksi arvioida tietyin väliajoin.

Jätimme kantamme esittävän lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Scroll to Top