Ajankohtaista

Nuoret tarvitsevat monimuotoista asumisneuvontaa

Asumisneuvonta tukee nuoria itsenäistymisessä
Asumisneuvontaa ollaan hallitusohjelman mukaisesti laajentamassa lakisääteiseksi niin, että asumisneuvontaa olisi tarjolla kaikille asumismuodosta riippumatta. Nuorten näkökulman huomioiminen on tässä prosessissa tärkeää – asumisneuvonnan laajentamisella tavoitellaan erityisesti nuorten asumisen ongelmien vähentämistä ja nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyä.

Asumisneuvonnan lakisääteistämistä on valmisteltu ympäristöministeriön koolle kutsumassa työryhmässä. Työryhmä julkaisi maaliskuussa työnsä päätteeksi raportin, joka on nyt lausuntokierroksella. Nuorisoasuntoliitto on ollut mukana työryhmän jäsenenä ja jätti lausuntonsa raportista.

Asumisneuvonnan saatavuuden laajentamisella kaikille olisi laajoja hyötyjä nuorille ja se edistäisi nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyä. Lakisääteinen asumisneuvonta pyrkisi puuttumaan vuokranmaksuvaikeuksiin, vuokravelkoihin ja asumisen häiriötilanteisiin – juuri niihin tekijöihin, jotka on tunnistettu keskeisimmiksi tekijöiksi nuorten asunnottomuuden takana.

Lakisääteisen asumisneuvonnan järjestämistavat

NAL kannattaa asumisneuvonnan lakisääteistämistä kunnan järjestämisvastuulle. Silloin palvelu tulisi lähelle kuntalaisia ja se olisi mahdollista toteuttaa kunnan asuntotoimen sekä ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia tukevien palveluiden yhteydessä. Nuoret eivät tyypillisesti hae apua tai tukea asumiseensa oma-aloitteisesti. Siksi on olennaista, että palvelu tavoittaa nuoret siellä, missä nuoret ovat.

NAL näki myös ARA-mallin toisena hyvänä tapana järjestää lakisääteinen asumisneuvonta. Ongelmallista ARA-mallissa on kuitenkin sen väliaikaisuus. Asunnottomuuden vähentämiseksi tarvitaan pysyviä ratkaisuja ja väliaikaisen kokeilu- ja kehittämislain riskinä on, että asumisneuvonnan saatavuuden parannus jää väliaikaiseksi.

Järjestöjen tekemän asumisneuvonnan ja -ohjauksen tulevaisuus

Lakisääteisen asumisneuvonnan rinnalle tarvitaan erityisryhmille, kuten nuorille ja maahanmuuttajille, suunnattua asumisohjausta. Asumisneuvonnan lakisääteistämisen prosessissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että järjestöjen tekemä työ tai sen rahoitus eivät vaarannu.

NAL-yhteisössä tehtävä asumisneuvonta on vaikuttavaa, koska se on helposti saavutettavaa ja kynnys osallistumiseen on matala. Nuoria tavoitellaan aktiivisesti, tutut asumisohjaajat ovat läsnä kohteissa, palveluista tiedotetaan aktiivisesti ja yhteydenpito onnistuu myös sosiaalisessa mediassa. Näitä ominaisuuksia on haastavaa saada toteutettua lakisääteisen asumisneuvonnan puitteissa järjestämistavasta riippumatta. Jotta nuorille tarjolla olevan asumisen tuen kokonaisuus ei lakisääteistämisen myötä supistu on asumisneuvontalakia säätäessä varmistettava, että kolmannen sektorin toimintaa voidaan jatkaa, eikä rahoitukselle luoda esteitä.

Asumisneuvonta leikkauksien kohteena

Hallituksen kehysriihessä asumisneuvontaan tehtyä budjettivarausta laskettiin merkittävästi. 9,3 miljoonan euron budjetista leikattiin 5 miljoonaa. Säästöjen tekeminen asunnottomuutta ennaltaehkäisevistä toimista on harkitsematonta niin inhimillisestä kuin taloudellisesta näkökulmasta: Koronapandemian sosiaalisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista on saatu vasta ensimmäisiä viitteitä, ja asumisneuvonnalla voidaan katkaista asumiseen kytkeytyvien ongelmien vakavampaa kriisiytymistä. Asumisneuvonnalla on ympäristöministeriön Asunnottomuuden vähentämisen taloudelliset vaikutukset (2011) selvityksen mukaan mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä sekä julkistaloudelle että kansantaloudelle.

Asumisneuvontaan varattua budjettia tulisi nostaa heti, kun se on mahdollista. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn kohdistuvat leikkaukset eivät aiheuta säästöjä pitkällä aikavälillä.

 

Scroll to Top