Tutkimukset

NAL:n tutkimustoiminta pyrkii lisäämään nuorten asumista koskevaa tutkimustietoa sekä sen parempaa hyödyntämistä. Osana tutkimustoimintaa NAL on yhteistyössä ympäristöministeriön ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Nuoran kanssa toteuttanut valtakunnallisen kyselytutkimuksen nuorten asumisesta. Lisäksi NAL järjestää vuosittain kaikille avoimen nuorten asumisen tutkimusfoorumin, jossa esitellään ajankohtaista aiheeseen liittyvää tutkimusta. Lisätietoja tutkimuksista NAL:n kehittämispäälliköltä.

Nuorten asumisen 2020 -tutkimuksessa on selvitetty nuorten asumista ja asemaa asuntomarkkinoilla sekä niihin liittyviä suunnitelmia, asenteita ja ongelmia. Tutkimuksen on teettänyt ympäristöministeriö yhteistyössä Nuorisoasuntoliiton kanssa. Vastaavia tutkimuksia on tehty 2000-luvulla kolme kertaa ja 1990-luvulla kahdesti.

Tutkimuksessa selvisi, että vaikkakin nuoret ovat keskimäärin tyytyväisiä asumistilanteeseensa, ovat asumismenoihin liittyvät huolet lisääntyneet. Kaupungeissa asuntojen hinnat nousevat nuorten tulotasoa voimakkaammin. Tämä on johtanut myös ensiasunnon ostajien keski-iän nousemiseen.

Osalla nuorista myös koronapandemia on vaikuttanut tarpeisiin ja mieltymyksiin asumisessa. Esimerkiksi asunnon tilavuutta, omaa pihaa ja työhuonetta arvostetaan entistä enemmän.

Tutkimustuloksista on tehty visuaalinen kooste.

NAL kutsui koolle keväällä 2019 nuorten asunnottomuuden kanssa työskentelevien verkoston pohtimaan nuorten asunnottomuutta ja siihen liittyviä haasteita. Verkoston tapaamisissa on ollut mukana edustajia mm. VVA:sta, Sininauhasäätiöstä, Y-säätiöstä, Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry:stä, Punaisesta Rististä, Helsingin Ohjaamosta ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma AUNE:sta. Verkosto teki syksyllä 2019 kyselytutkimuksen, jolla kartoitettiin nuorten asunnottomuusilmiötä valtakunnallisesti. Kyselyn valmisteli ja tulokset koosti Lapin yliopistoon väitöskirjaa nuorten pitkäaikaisasunnottomuudesta tekevä Jenni Mäki yhteistyössä verkoston muiden jäsenien kanssa.

(PDF 604 kt)

NALin 25.1.2018 ilmestynyt uusin tutkimus vahvistaa, että asumisneuvonnalla ennaltaehkäistään nuorten syrjäytymistä vauhdittavia tekijöitä. Tutkimuksen mukaan NALin tarjoamalla asumisneuvonnalla vähennetään tuloksekkaasti mm. häätöjä ja perintään meneviä vuokravelkoja sekä tavoitetaan nuoria, jotka muuten jäisivät palvelujen ulkopuolelle. Uudessa tutkimuksessa NALia verrattiin kolmeen muuhun asunnontarjoajaan.

Tutkimuksen pohjalta ja sitä täydentämään on tehty myös kaksi visuaalista vaikutustarinaa.

Nuorisoasuntoliitto NAL ry (NAL) on ollut mukana toteuttamassa Toiveet ja todellisuus – Nuorten asuminen 2014 -tutkimusta, joka on jatkoa vuosina 1991, 1995, 2005 ja 2010 tehdyille tutkimuksille. Tutkimus selvitettää 18–29-vuotiaiden nuorten asemaa asuntomarkkinoilla, nykyistä asumista sekä asumiseen liittyviä suunnitelmia, ongelmia ja toiveita.

Aineisto tutkimusta varten kerättiin nuorille suunnatulla valtakunnallisella puhelinkyselyllä, ja ensimmäistä kertaa tutkimus on kohdistettu myös maahanmuuttajataustaisille nuorille. Uusia teemoja ovat lisäksi nuorten asunnottomuus ja asuntomarkkinoilla koettu syrjintä, sekä yhteisöllisen asumisen herättämät ajatukset.

Tutkimuksessa selvisi, että maantieteellinen sijainti jakaa nuoria asumisen ja asumistoiveiden saralla: pääkaupunkiseutu poikkeaa selvästi muusta Suomesta ja kaupungit taajamista ja haja-asutusalueista. Tutkimusraportin lisäksi julkaisussa on kolme artikkelia, joissa käsitellään nuorten asunnottomuutta, opiskelija-asumisen tulevaisuutta sekä nuorten asumisen tukia. Julkaisu tarjoaa siis monipuolisen katsauksen nuorten asumisen ajankohtaisiin kysymyksiin ja kehityssuuntiin.

Scroll to Top