Ajankohtaista

NALin kantoja hallituksen esityksiin syyskaudella 2023

jouluyms.

Syksy oli NALissa vauhdikas. Hallitusohjelma tuo mukanaan useita nopeita ja suuria muutoksia nuorten elämään, asunnottomuutta ennaltaehkäisevään toimintaan sekä nuorten ja asunnottomuuden parissa työskentelevien järjestöjen toimintaan. Annoimme hallituksen esityksestä useita lausuntoja, joiden kannat esittelemme alla olevassa tekstissä. 

Toivotamme kaikille yhteistyökumppaneillemme ja nuorten asiaa ajaville rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta! 

Syyskuussa annoimme lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta lastensuojelulain ja varhaiskasvatuslain muuttamiseksi. Vastustimme esityksen ehdotusta laskea lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa 25 ikävuodesta 23 vuoteen, sillä jälkihuollon piirissä olevien nuorten riski syrjäytyä tai menehtyä on muihin saman ikäryhmän nuoriin verrattuna korkeampi 25 ikävuoteen saakka. Ikärajan madaltaminen jättäisi siis monet nuoret heille elintärkeän tuen ulkopuolelle. 

Nuorten kohdalla huolenaiheita ovat mm. nuorisorikollisuuden kasvu, lisääntynyt pahoinvointi sekä alle 25-vuotiaiden huumekuolemat. Nämä ovat huolia, joihin nimenomaan jälkihuollon tuella voidaan vastata. 

Mielestämme lastensuojelun jälkihuollon ikärajan laskemisen sijaan palvelujärjestelmää tulisi pyrkiä sujuvoittamaan ja esimerkiksi tuen tarpeen arviointia voisi kehittää, jotta jokainen jälkihuoltonuori saisi heidän tarpeilleen sopivaa tukea silloin, kun tuelle on tarvetta. 

Annoimme syksyn aikana kaksi lausuntoa hallituksen esityksestä yleisen asumistuen muuttamiseksi. Emme kannata yleisen asumistuen leikkauksia, sillä leikkaukset todennäköisesti lisäävät nuorten vaikeuksia selvitä asumismenoistaan ja kasvattavat nuorten asunnottomuuden riskiä Suomessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tekemässä hallituksen sosiaaliturvamuutosten yhteisvaikutusten arvioinnissa osoitetaan, että etuusmuutokset osuvat vahvasti nuoriin ja opiskelijoihin, erityisesti yksin asuviin ja lapsettomiin pareihin. Vaikutus selittyy pitkälti yleiseen asumistukeen suunnitelluilla muutoksilla, sillä nuoret ja opiskelijat muodostavat merkittävän osan asumistukea saavista kansalaisista. 

Valitettavasti eduskunta hyväksyi hiljattain hallituksen esityksen yleisen asumistuen leikkauksista.

 


Marraskuussa lausuimme
hallituksen esityksestä varainsiirtoverolain muuttamiseksi sekä ASP-korkotukilainan enimmäismäärien korottamiseksi. Varainsiirtoverolain muutoksessa ensiasunnon varainsiirtoverovapaus poistettaisiin, mikä heikentäisi nuorten mahdollisuuksia ja kannustimia omistusasunnon hankkimiseen. Varainsiirtoveron keventäminen itsessään voi kannustaa asunnon ostamiseen muissa ikäryhmissä ja virkistää asuntomarkkinoita, mikä on tavoitteena tavoiteltava. Kuitenkin uudistuksen toteutuessa esitetyllä tavalla jää verokannan alentamisen maksajiksi nuoret, joilla kustannusten nousun takia on asumisen suhteen jo valmiiksi muita ikäryhmiä heikompi tilanne. 

Kannatimme ASP-korkotukilainan enimmäismäärien korottamista, sillä se voi osaltaan helpottaa nuorten ensiasunnon ostamista, erityisesti koska asuntojen hinnat ovat kasvukeskuksissa nousseet sitten edellisen ASP-korkotukilainen korotuksen jälkeen. Muita ensiasunnon ostamisen hankkimisen kannustimia ei kuitenkaan tulisi heikentää. 

Joulukuussa annoimme lausunnon asetusluonnoksesta asukasvalinnan tulorajoista valtion tukemissa vuokra-asunnoissa. Emme pidä todennäköisenä, että tulorajojen käyttöönotto toisi ARA-asuntojen kohdentumiseen suuria muutoksia, sillä jo tällä hetkellä ARA-asunnot kohdistuvat hyvin niitä tarvitseville pienituloisille ja vähävaraisille. Enimmäistulorajojen käyttöönottaminen tulisi hidastamaan asukasvalintaprosessia ja lisäkuormittamaan vuokranantajia, jolloin ARA-asunnon saamisessa voisi kestää aiempaa kauemmin. 

Lisäksi osoitimme huolemme siitä, että tulorajojen käyttöönottaminen voi mahdollisesti voimistaa asuinalueiden eriytymistä.  ARA-asuntojen asukasvalinnan tavoitteena on tarjota vuokra-asunto sitä eniten tarvitseville, samalla kuitenkin pyrkien mm. sosiaalisesti tasapainoisten asuinalueiden luomiseen. Näemme, että kuntien ja vuokrataloyhteisöjen mahdollisuudet ehkäistä asuinalueiden segregaatiota heikentyisivät tulorajojen käyttöönottamisen myötä.

Nuorisoasuntoliitto NAL ry
Scroll to Top